「@yokuen_notbot」の名言

1 of 1
NHK「どこに投票しましたか?」
成人「投票箱」
NHK「」
@yokuen_notbot
Twitter, おもしろい, 選挙,